ایران به جمع 10 کشور دارنده فناوری طراحی صفحات دریچه کشویی پاتیل پیوست!

بومی سازی صفحات دریچه کشویی پاتیل در شرکت دانش بنیان پالارصنعت https://palarsanat.ir/wp-content/uploads/2021/04/99-10-20_گزارش-واحد-مرکزی-خبر.mp4